Page 2 of 53

SCHŮZKA S RODIČI A HRÁČI PÁTEK 10.9. 2021

Zdravím, v PÁTEK 10.9.2021 po tréninku, tj. v 17:30 se uskuteční schůzka s rodiči a hráči na hřišti v Řepích.

Řekneme si informace k sezóně, termíny, pravidla, Covid věci atd.

KL

TÝDENNÍ PLÁN 6.9. – 12.9. 2021

pondělí 6.9

úterý 7.9 17:00   DUBEČ    Pohárové utkání Dubeč v. Řepy, sraz v 16:15 v místě utkání nebo v 15:30 u MC Donald v Řepích (společný odjezd)

středa 8.9

čtvrtek 9.9 ZRUŠEN TRÉNINK

pátek 10.9 16:00 Řepy tráva trénink

sobota    11.9    15:45     hřiště Bohnice         Bohnice v. TJ SŘ, sraz v 14:45 v místě utkání

neděle 12.9

NOMINACE NA UTKÁNÍ – STODŮLKY – NEDĚLE 5.9.2021 – 14:45

MÍSTO UTKÁNÍ: Řepy – tráva

ČAS SRAZU: 13:45 hodin v místě utkání

Nominovaní hráči:

Bouberraga Jan, Domkář Jan, Macek Patrik, Míka Kryštof, Pešula Zdeněk, Škapa David, Useche Adriano, Veselý Štěpán, Adensam Michal, Hájevský Dan, Linhart Daniel, …..

Zbytek bude doplněn na základě odezvy hráčů a rodičů …

HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH UTKÁNÍ

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží
V rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu se stanovují následující povinnosti vycházející z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR:

 1. Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu (tj. osob přímo se účastnících utkání) je povolena za následujících podmínek:
  a) evidenci osob přímo se účastnících utkání pro potřeby epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví nahrazuje evidence v IS FAČR a zápis o utkání; každé družstvo je povinno pro tyto potřeby nahlásit rozhodčímu jednu kontaktní osobu (vedoucího družstva, případně trenéra) a uvést její telefonní číslo pro případné epidemiologické šetření;
  b) utkání se mohou účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a zároveň splňují (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podmínky bezinfekčnosti (viz bod 3.), jejichž splnění je povinen před začátkem utkání jako osoba pověřená organizátorem utkání zkontrolovat:
  i. vedoucí družstva, který zkontroluje všechny příslušníky svého družstva přímo se účastnící utkání, a jejich bezinfekčnost před zahájením utkání potvrdí rozhodčímu, a dále
  ii. rozhodčí, který zkontroluje delegované osoby, tj. rozhodčí, popř. delegáta.
  Osoba přímo se účastnící utkání je povinna splnění podmínek bezinfekčnosti prokázat; v případě, že jej neprokáže, je vedoucí družstva, popř. rozhodčí povinen takové osobě neumožnit účast na utkání;
  Rozhodčí je povinen po skončení utkání na základě kontroly provedené vedoucím každého družstva a své vlastní kontroly delegovaných osob potvrdit u osob přímo se účastnících utkání splnění podmínek bezinfekčnosti (viz bod 3.) v elektronickém zápise o utkání a současně uvést kontaktní osoby s telefonními čísly u obou družstev.
 2. Přítomnost diváků ve vnějších prostorech je povolena za následujících podmínek:
  a) utkání se mohou jako diváci účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a zároveň splňují (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podmínky bezinfekčnosti (viz bod 3.), jejichž splnění je organizátor akce, v tomto případě pořadatel (tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání jako divák je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit vstup na utkání,
  b) pro konání utkání s kapacitou nad 3000 přítomných diváků se stanovují podrobnější podmínky prokazování bezinfekčnosti (více viz aktuálně platné mimořádně opatření MZČR),
  c) vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
  d) pořadatelé sportovního utkání, u kterého předpokládají, že se jej zúčastní více než 1000 osob jsou povinni oznámit jeho konání místně příslušné krajské hygienické stanici, a to nejméně 5 dní předem,
  e) pořadateli utkání se doporučuje vhodným způsobem (nejlépe umístěním viditelné informativní tabule při vstupu) informovat diváky o povinnosti dodržení podmínek pro účast na utkání (viz bod 3).
 3. Aktuální podmínky pro účast všech osob na utkání (osob přímo se účastnících i diváků):
  a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; pro osoby přímo se účastnící sportovní přípravy a sportovních utkání platí, že pro účely těchto aktivit je platnost POC testu 7 dní, nebo
  c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem o provedeném očkování, nebo
  d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; pro osoby přímo se účastnící sportovní přípravy a sportovních utkání platí, že pro účely těchto aktivit je platnost rychlého antigenního testu 7 dní, nebo
  f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy; pro osoby přímo se účastnící sportovní přípravy a sportovních utkání platí, že pro účely těchto aktivit je platnost testu 7 dní.

  Tato opatření byla schválena Výkonným výborem FAČR dne 31. 8. 2021 a jsou účinná ode dne 1. 9. 2021.

TÝDENNÍ PLÁN 30.8. – 5.9. 2021

pondělí 30.8

úterý 31.8 17:00 UMT Socháňova trénink

středa 1.9

čtvrtek 2.9 17:30 Řepy tráva trénink

pátek 3.9 16:00 Řepy tráva trénink

sobota 4.9

neděle 5.9 14:45 Řepy tráva TJ SŘ v. Stodůlky, sraz v 14:00 hodin v místě utkání

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ – PODZIM 2021

Níže najdete odkaz na rozpis mistrovských utkání na podzimní část sezóny.

https://souteze.fotbal.cz/turnaje/zapas/b7ab17c3-5d23-4283-8dd1-855004cc960b?programFilter-team-id=ef926f42-219b-4916-9186-a96384204126

Týdenní plán 23.8. – 29.8. 2021

pondělí 23.8

úterý 24.8 17:00 – 18:30 Řepy tráva trénink

středa 25.8

čtvrtek 26.8 17:30 – 19:00 Řepy tráva trénink

pátek 27.8 16:00 – 17:30 Řepy tráva trénink

sobota 28.8

neděle 29.8

TRÉNINKY LÉTO PODZIM 2021

Po soustředění, tj. od úterý 24.8. 2021 najíždíme na klasický tréninkový režim, účast hráčů povinná !!! Máme první mistrák za dveřmi, plánujeme také přípravná utkání.

ÚTERÝ – 17:00 – 18:30 – UMT ZŠ Socháňová (FR. Peřiny)

ČTVRTEK – 17:30 – 19:00 – tráva hřiště Řepy

PÁTEK – 16:00 – 17:30 – tráva hřiště Řepy

ZAHÁJENÍ A PRŮBĚH SEZÓNY 2021/2022

Zdravím všechny hráče  a rodiče hráčů.

Na základě velmi negativních zkušeností z loňského začátku sezóny jsem několikrát dával na vědomí, že soustředěním je oficiálně zahájena sezóna. To znamená, že už jedeme tréninky a přípravná utkání a od 29.8. i mistrovská utkání. Je proto žádoucí, aby byli všichni hráči od 16.8. již plně k dispozici a účastnili se tréninků a zápasů.

Jak už jsme avizovali, není nás mnoho (celkem 16 – 17 hráčů), takže jakýkoliv výpadek bude znamenat ohrožení odehrání utkání.

Děkuji za váš přístup a spolupráci, které si moc vážím.

Fotbal je řehole. Dělám to už od svých šesti let jako hráč a od svých 22 let jako trenér. Léto pro mě znamenalo max první tři týdny volna a pak už začala příprava a zápasy. My začínáme až v půlce srpna. Věřím, že hráčský výpadek z loňska se letos nebude opakovat.

Děkuji za váš čas a přístup.

KL

INFO K LETNÍMU SOUSTŘEDÍ II

INFORMACE K SOUSTŘEDĚNÍ – Nová Ves nad Popelkou

Zdravím,

v příloze přikládám „Nástupní list“, který obsahuje bezinfekčnost a zplnomocnění k ošetření po dobu Letního soustředění. Vyplněný a podepsaný jej přineste k odjezdu aut. A pls nezapomeňte vložit/okopírovat kopii kartičky zdravotní pojišťovny Lišáka.

Co se týká otestování, tak vzhledem délce akce jsme nuceni akceptovat:

1/ potvrzení o negativním PCR testu; staré max. 3 dny od odběru (pozor garantují výsledek do 48 h; nejlépe vyšetřit v pátek 13. 8. nebo v sobotu 14. 8. dopoledne)

2/ potvrzení o prodělaní nemoci COVID-19; ne však starší 180 dnů resp. ne starší než 23. 2. 2021

3/ potvrzení o dokončeném očkování; starší než 2. 8. 2021

Děkuji za pochopení a přeji pěkný večer.

« Older posts Newer posts »
© 2021 Lišáci z Řep
Ondřej Nývlt / Kju studio